Oman talouden hallinta

Asumisen ja toimeentulon tuet


 

Opintotuki

Voit hakea Kelasta opintotukea, jos opiskelet peruskoulun jälkeen päätoimisesti ja yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta lukiossa, kansanopistossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, korkeakoulussa tai näihin rinnastettavissa oppilaitoksissa. Voit hakea opintotukea myös ulkomailla suoritettaviin opintoihin.

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen määrä ja myöntämisehdot ovat erilaisia korkeakouluopinnoissa ja toisen asteen opinnoissa.

Opintoraha on kuukausittain maksettava tuki opiskelijalle. Tuen myöntämisen edellytyksenä on päätoimisen opiskelun lisäksi opinnoissa edistyminen sekä taloudellisen tuen tarve. Opintoraha on veronalaista tuloa. Voit saada opintorahaa, kun lapsilisäoikeutesi päättyy 17-vuotiaana. Opintorahaa maksetaan vain opiskelukuukausilta, ja sen määrään vaikuttavat oppilaitosryhmä, ikäsi, siviilisäätysi ja asumismuotosi. Tuen tarvetta arvioitaessa huomioidaan omat tulosi ja joissain tapauksissa vanhempiesi tulot.

Opintotuen asumislisää voit saada opintojen aikaisten asumiskustannusten kattamiseksi, jos olet lapseton opiskelija ja asut vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa.

Lisätietoja

 

Yleinen asumistuki

Voit hakea Kelasta tukea asumiskustannuksiisi (vuokra, erikseen maksettavat vesi- ja lämmityskulut). Saamasi tuen määrä riippuu siitä, paljonko sinulla on tuloja ja omaisuutta. (Omaisuuden vaikutus poistui yleisestä asumistuesta 1.1.2015 alkaen uuden lain myötä.)

Kela vähentää asumiskustannuksistasi perusomavastuuosuuden, jonka jälkeen selviää saamasi asumistuen määrä. Jos tulosi ovat hyvin pienet, sinun ei tarvitse maksaa perusomavastuuta. Asumistuki on enintään 80 % kohtuullisista asumismenoistasi.

Yleinen asumistuki on tarkoitettu pienituloisille henkilöille ja ruokakunnille. ruokakunta tarkoittaa samassa asunnossa pysyvästi asuvia henkilöitä. Voit saada yleistä asumistukea vuokra-, omistus- asumisoikeus- ja osaomistussuntoon.

Opintotuen asumislisä on tarkoitettu sinulle, joka olet lapseton opiskelija ja asut vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Lapsen kanssa asuvat tai omistusasunnossa asuvat opiskelijat voivat hakea yleistä asumistukea. Samoin tietyissä tilanteissa päätoimiset opiskelijat, joilla ei ole oikeutta opintotuen asumislisään.

Voit saada sotilasavustuksen asumis- avustusta, jos olet asevelvollinen ja maksat vuokraa tai vastiketta palveluksesi aikana. Kela maksaa tällöin todelliset asumismenot, myös omaisesi voi saada tätä tukea.

Lisätietoja

 

Työttömyystuki

Ilmoittaudu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto), mikäli jäät työttömäksi tai jos sinulla ei ole työpaikkaa opintojesi päättyessä. Ilmoittautumisen voit tehdä TE-palvelujen sivuilla osoitteessa www.te-palvelut.fi. Ilmoittautumisen jälkeen voit hakea työttömyysturvaa työttömyyskassasta tai Kelasta. Työttömänä voit saada työttömyyspäivärahaa (ansiopäiväraha tai peruspäiväraha) tai työmarkkinatukea. Voit hakea ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, mikäli olet ollut työttömyyskassan jäsen riittävän pitkään ja täytät työssäoloehdon. Jos et ole oikeutettu ansiopäivärahaan, voit hakea Kelasta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Voit saada Kelalta peruspäivärahaa, jos työttömäksi jäädessäsi olet jo ollut työelämässä ja täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 500 päivän ajan, minkä jälkeen voit hakea työmarkkinatukea. Jos et täytä työssäoloehtoa, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Sen kestoa ei ole rajoitettu, mutta muut tulot, kuten pääomatulot, pienentävät tuen määrää. Työttömyysaikana ansaitsemasi työtulot otetaan aina huomioon myös työttömyysetuuksissa, samoin eräät sosiaalietuudet. Voit tienata 300 e/kk ilman, että se vähentää työttömyysetuuden määrää.

Lisätietoja

 

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi toimeentuloturvan muodoksi. Sitä voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja muut varat eivät riitä välttämättömiin menoihin. Omatoimisen suoriutumisen tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen on myös mahdollista saada toimeentulotukea. Tuki on tarveharkintaista. Tukea haetaan oman kunnan sosiaalitoimistosta, mutta kiireellisessä tapauksessa sitä voi hakea myös tilapäisen oleskelukunnan sosiaalitoimistosta. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta (perusosa ja muut perusmenot), täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentu- lotuesta. Vuonna 2015 perusosa yksin asuvalla on 485,50 €/kk.

Toimeentulotuen perusosalla pitää kattaa ravinto- ja vaatekulut, vähäiset terveydenhuolto- menot, henkilökohtaisen hygienian ja kodin puhtauden menot sekä paikallisliikenteen maksut, lehtitilaukset, puhelinlaskut ja harrastukset. Edellä mainitun perusosan lisäksi perustoimeentulotukea annetaan tarpeellisen suuruisiin asumismenoihin, kuten vuokraan, vesimaksuun, sähkölaskuun, kotivakuutukseen sekä vähäistä suurempiin terveydenhuoltomenoihin.

Lisätietoja
Olet tässä