Oman talouden hallinta

Hyvä tietää työn sopimuksista


 

Työsopimus

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti, vaikka suullinenkin sopimus on periaatteessa yhtä pätevä. Kirjallisella sopimuksella on kuitenkin ristiriitatilanteessa helpompi todistaa, mitä työsuhteen alussa sovittiin.

Työsopimuksessa on syytä sopia ainakin mahdollisesta koeajasta ja sen pituudesta, onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsopimus, työn aloittamisajankohta (ja määräaikaisessa sopimuksessa työn kesto), työn suorittamispaikka, työtehtävien laatu, palkka ja palkanmaksukausi, työaika, työsopimuksessa noudatettava työehtosopimus sekä irtisanomisaika.

Lisätietoja

 

Palkka

Palkanmaksun yhteydessä työntekijälle on annettava palkkaselvitys, palkkaerittely tai muu vastaava dokumentti, josta näkyvät peruspalkka, maksetut korvaukset sekä palkasta perityt maksut, joita ovat veron ennakonpidätys, työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu ja sosiaaliturvamaksu. Tarkista aina palkanmaksun jälkeen, että sinulle on maksettu kaikki ilta-, viikonloppu- ja ylityökorvaukset sekä muut korvaukset. Työeläkettä kartuttaa kaikki työkokemus, jonka olet hankkinut täytettyäsi 18 vuotta.

 

Työehtosopimus ja ammattiliitot

Työlainsäädäntö on tehty suojelemaan työntekijöitä. Lainsäädäntöä täydentävät ammattiliittojen ja työnantajien sopimat työehtosopimukset (TES), joissa sovitaan asioista vielä tarkemmin kuin laissa. Työsopimuksessa tulisi lukea minkä alan TES:sta työsuhteessa sovelletaan. Työnantajan tulee noudattaa työehtosopimusta. TES:ssa määritellyt asiat (esim. palkka, työaika) ovat ns. vähimmäistasoja, joita ei voi alittaa sopimuksessa. TES ei kuitenkaan estä työntekijää sopimasta työnantajan kanssa esimerkiksi paremmasta palkasta tai muista eduista.

Ammattiliittoon kuulumalla liityt yleensä myös työttömyyskassaan, joka mahdollistaa (työssäoloehdon täytyttyä) ansiopäivärahan työttömyyden ajalle. Ammattiliitoilla on jäsenilleen myös muita palveluja kuten mahdollisuus lakimiehen neuvontaan.

Lisätietoja

 

Työtodistus

Työtodistus on työntekijän kannalta tärkeä asiakirja, joka kannattaa säilyttää huolella. Myöhemmin esimerkiksi koulutuspaikkaa tai muuta työpaikkaa hakiessa saattaa aikaisemmalla työkokemuksella olla suuri merkitys. Sinulla on lakisääteinen oikeus saada työsuhteesi päätyttyä työtodistus. Työtodistuksesta tulee ilmetä ainakin työsuhteen kesto ja tehtävänimike. Halutessaan työtodistukseen voi myös pyytää työnantajan arvion työssä suoriutumisesta. Arvion tulee olla asiallinen.

 

Olet tässä