Ajankohtaista

Vuokralaiset ja yleishyödylliset vuokranantajat: Lisää kohtuuhintaista asumista!

Vuokralaiset ja yleishyödylliset vuokranantajat: Lisää kohtuuhintaista asumista!

(Scroll down to read in English)

Liian korkeat asumiskustannukset ovat laaja yhteiskunnallinen ongelma. Kohtuuhintaisten asuntojen puute vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta: missä asuvat esimerkiksi sairaanhoitajat, poliisit ja opettajat? Mistä pienituloiset löytävät kodin? Korkeat vuokrat lisäävät syrjäytymistä ja asunnottomuuden riskiä. Asumiskustannusten laskeminen on koko yhteiskunnan etu. Me vuokralaiset ja yleishyödylliset vuokranantajat haluamme yhdessä ratkaista tämän ongelman. Me toimimme sillanrakentajina.

Lisää kohtuuhintaista asumista

Jokaisella on tuloistaan riippumatta oikeus tarpeitaan vastaavaan kotiin. Myös pienituloisten on voitava asua kaupungeissa. Erityisesti kasvukeskuksissa on huutava pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.

Kuntapäättäjien on varmistettava, että yleishyödyllisillä yhteisöillä on mahdollisuudet vastata kysyntään ja rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Kuntien on kaavoitettava tontteja asuntokysyntää vastaavasti. Yleishyödyllisille yhteisöille tulee luovuttaa riittävästi tontteja hyviltä sijainneilta, joukkoliikenneyhteyksien varrelta ja kohtuulliseen hintaan, jotta kuntalaisille syntyy kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Kustannukset kuriin kaavoituksen normitalkoilla

Kuntapäättäjä voi päätöksillään vaikuttaa merkittävästi rakentamisen ja ylläpidon kustannuksiin ja siten myös asumisen hintaan. Yleishyödyllisten yhteisöjen asunnoissa vuokrat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan sijaan omakustannusperiaatteella – eli suoraan kustannusten perusteella. Siksi rakennus- ja ylläpitokustannusten säästöt laskevat asukkaiden vuokria.

Kustannusten alentamiseksi tarpeettoman yksityiskohtaisista kaavamääräyksistä on luovuttava. Salliva kaavoitus ja rakennusvalvonta voivat mahdollistaa uudenlaisten asukaslähtöisten ja kohtuuhintaisten asuntojen kehittämisen.

Erityisesti autopaikkavaatimuksia on kevennettävä. Maan tasalla autopaikat vievät arvokasta tilaa rakentamiselta, ja rakenteellisen pysäköinnin kustannukset nostavat vuokria. Siksi pysäköintipaikkoja tulee kaavoissa vaatia vain sen verran kuin asukkaat oikeasti tarvitsevat. Autoa harvoin käyttävät erityisryhmät tulee huomioida kaavoituksessa muita lievemmällä autopaikkanormilla.

Tasa-arvoinen ja saavutettava asuinympäristö tuo kuntaan elinvoimaa

Viihtyisä ja laadukas asuinympäristö kuuluu kaikille Suomessa asuville. Kuntien on kaavoituksella ja tontinluovutuksin pyrittävä asunto- ja asukasrakenteeltaan tasapainoisiin asuinalueisiin, sillä Suomen vahvuus on monipuolisessa yhdyskuntarakenteessa. Kaupungit eivät saa jakautua hyvätuloisten ja pienituloisten asuinalueisiin. Monimuotoisilla asuinalueilla on turvallista asua. Kunnissa pitää edistää hallintamuodoltaan niin sanottuja sekakohteita.

Kattavat palvelut, tiivis kaupunkirakenne ja monipuolinen asukasrakenne takaavat elinvoimaisen asuinympäristön. Kuntien on edistettävä täydennysrakentamista, sillä se on tehokkain tapa lisätä uusien asuntojen määrää. Tiivis kaupunkirakenne tukee myös joukkoliikenteen käyttöä.

Keitä sillanrakentajat ovat?

Me allekirjoittaneet edustamme laajasti kohtuuhintaisten ja omakustannusperusteisten vuokra-asuntojen asukkaita, kiinteistönomistajia ja muita asumisen toimijoita. Allekirjoittaneet kiinteistönomistajat tarjoavat sekä normaalia kohtuuhintaista vuokra-asumista että asuntoja erityisryhmille, kuten nuorille, opiskelijoille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille, ja allekirjoittaneet asukasjärjestöt edustavat monipuolisesti kaikkia asukkaita. Allekirjoittaneet muut asumisen toimijat tekevät muun muassa asunnottomuuden vastaista työtä. Yhdessä toimijoiden asunnot muodostavat merkittävän osan valtion tuella rakennetusta asuntokannasta.

Aspa-säätiö sr

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Nuorisoasuntoliitto ry

sekä

Kämppäverkosto

Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Suomen ylioppilaskuntien liitto ry (SYL)

Vuokralaiset VKL ry

World Student Capital -verkosto

Lisätietoja

Sillanrakentajaverkoston puheenjohtaja

toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen

KOVA ry

puh. 040 593 3338

jouni.parkkonen@kovary.fi

 

Tenants and non-profit landlords: More affordable housing!

Excessive housing costs are an extensive societal problem. Lack of affordable apartments impedes workforce mobility: Where can nurses, police officers and teachers, among others, live? Where can people with a low income find a home? High rents increase social exclusion and the risk of homelessness. Decreasing housing costs benefits the entire society. We, tenants and non-profit landlords, want to solve this problem together. We act as the Bridge Builders.

More affordable housing

Everyone, regardless of their income levels, has the right to a home that suits their needs. People with a low income must have the opportunity to live in cities. In growth centres, in particular, there is an acute lack of affordable rental apartments.

Municipal decision-makers must ensure that non-profit communities are equipped to answer the demand and to build affordable rental apartments. Municipalities must plan enough plots to correspond to the demand for apartments. Enough plots must be given to non-profit communities from good locations, along public transport routes and for a reasonable price so that affordable rental apartments are created for residents.

Clamping down on costs by regulating planning norms

Municipal decision-makers can significantly impact the costs of construction and maintenance with their decisions. Thus, they can also influence the cost of living. In the apartments of non-profit communities, rents are based on the absorption principle instead of supply and demand – in other words, they are based directly on the costs. This is why savings in construction and maintenance decrease tenants’ rents.

To lower costs, unnecessarily detailed planning regulations must be abandoned. Permissive planning and building control may enable the development of new kinds of tenant-based, reasonably-priced apartments.

Regulations on parking spaces in particular must be loosened. On the ground level, parking spaces take up valuable space from construction, while the costs of structural parking increase rents. This is why plans must only require as many parking spaces as the tenants need in reality. Special groups that rarely use cars must be taken into consideration in planning by using a parking space standard that is more lenient than for others.

Equal and accessible living environment gives municipalities vitality

Pleasant, high-quality living environment belongs to everyone living in Finland. By means of planning and plot assignments, municipalities must strive to create balanced residential areas, as Finland’s strength lies in diverse urban structure. Cities must not be divided into separate residential areas for people with high and low incomes. Diverse residential areas are safe environments to live in. Municipalities must promote so called mixed-use buildings as the administrative form for residential areas.

Comprehensive services, compact urban structure and diverse resident structure ensure a vital living environment. Municipalities must promote complementary construction as it is the most efficient way of increasing the number of new apartments. Compact urban structure also supports the use of public transport.

Who are the Bridge Builders?

We represent the tenants and property owners of affordable and cost-based rental apartments as well as other housing actors in a broad fashion. The undersigned property owners offer both normal affordable rental housing and apartments for special groups such as young people, students, the disabled and mental health rehabilitees. The undersigned tenant organisations represent all tenants in a diverse manner. The undersigned other housing actors conduct work against homelessness, for instance. Together, the apartments of all actors form a significant proportion of housing stock built with state support.

Aspa Foundation

Association for Advocating Affordable Rental Housing – KOVA

Finnish Youth Housing Association

and

Kämppäverkosto (‘apartment network’)

Finnish Youth Cooperation – Allianssi

SOA – The Finnish Associations of Student Housing Organisations

Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences (Samok)

National Union of University Students in Finland (SYL)

Finnish Tenants (VKL)

World Student Capital network

Further information

Chair of the Bridge Builders network

Executive Director Jouni Parkkonen

KOVA ry

Tel. 040 593 3338

jouni.parkkonen@kovary.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Olet tässä