Kannanotot ja julkilausumat

Toimintamallit


Valtakunnalliset ja paikalliset toimintamallit käsittelevät mm. asumisvalmennusta, asukastupatoimintaa, vertaisohjaajana verkossa toimimista sekä nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten yhteistyötä erilaisissa nuorten asumiseen liittyvissä tilanteissa.

 

Asumisen sisaltöpalvelut varmistavat onnistuneen asumisen

Nuorisoasuntoliitossa käynnistettiin systemaattinen työskentely nuorisoasumiseen soveltuvien asumisen tukitoimintamuotojen kehittämiseksi 1990-luvun lopulla. Tarve uusien tukitoimintamuotojen kehittämiseen nousi toisaalta halusta mahdollistaa myös niiden itsenäistyvien nuorten itsenäisen asumisen aloittaminen, jotka tarvitsivat määräaikaista tukea turvaamaan asumisen onnistuminen, toisaalta tarpeesta etsiä myönteisiä ratkaisuvaihtoehtoja osassa nuorisoasuntotaloja esiintyneisiin häiriöihin. Ohessa on artikkeli asumisohjauksesta, asumisneuvonnasta ja tuetusta asumisesta sekä niiden vaikutuksista. (PDF)

 

KOONTI: Nuorten asumisen tukemiseen liittyviä toimintamalleja ja materiaaleja (pdf)

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen tavoitteena on ollut löytää sellaisia malleja ja tekemisen tapoja, jotka ennaltaehkäisevät nuorten asumisen ja arjen ongelmien syntymistä ja sitä kautta nuorten asunnottomuutta sekä laajemmin nuorten syrjäytymistä. Esimerkit ovat paikallisesti kehitettyjä tai sovellettuja malleja, joita voi kehittää edelleen tai muokata omaan toimintaan sopivaksi. Ohessa on materiaalikoonti, johon keskeisimmät mallit ja materiaalit on tiivistetysti kerätty. (PDF)

 

Asukastupatoiminnan toimintamalli

Kyseisellä alueella tehtävät rakennustyöt aiheuttivat huolen nykyisten asukkaiden tulevasta majoituspaikasta ja edessä olevista muutoksista. Linnantuvan asukastupatoiminnan tavoitteena on ollut tarjota alueen asukkaille tukea ja valmennusta muutoksen kynnyksellä, mielekäs tapa viettää päivää, luoda sosiaalisia suhteita ja osallisuuden tunnetta, mahdollistaa vertaistuki sekä lisätä alueen turvallisuutta yhteisösosiaalityön keinoin. (PDF)

NALK-asumisvalmennuksen toimintamalli

Toimintamallin tavoitteena on asuttaa asunnottomia nuoria tavallisiin kaupungin vuokra-asuntoihin, vahvistaa nuorten asumistaitoja sekä parantaa nuorten edellytyksiä onnistua itsenäisessä asumisessa monialaisena yhteistyönä toteutetun asumisvalmennuksen ja yksilöllisesti suunnitellun tuen avulla. Toimintamalli on yksi asumiskurssin paikallinen muoto. (PDF)

Lue lisää NALK-mallista tästä raportista. (PDF)

NAL-paikallisyhdistysten, nuorisopalveluiden ja sosiaalityön yhteistyö asumisen ongelmatilanteissa

Tavoitteena on kehittää Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistyksen yhteistyötä kaupungin nuorten palveluiden ja sosiaalityön kanssa sellaisissa nuoren asumisen ongelmatilanteissa, joissa ilmenee laajemman avun tai tuen tarvetta. Tavoitteena on löytää oikea toimija ja palvelut, jotka pystyvät vastaamaan nuoren tuen tarpeeseen kokonaisvaltaisesti. (PDF)

Nuoren ohjaaminen talous- ja velkaneuvontaan

Toimintamallin avulla tavoitetaan niitä nuoria, joilla on taloudellisia haasteita ja ylivelkaantumista ja jotka voivat olla vaarassa menettää asuntonsa. Nuoret ohjataan nimetylle talous- ja velkaneuvojalle jo varhaisessa vaiheessa. Malli on paikallinen esimerkki, mutta se on helposti sovellettavissa muuallekin. (PDF)

 

Nuoret arjen keskiössä (NAK) -toimintamalli

Toimintamallin tavoitteena on kuulla nuoria heidän asumishaaveistaan ja – toiveistaan sekä tarkastella nuorten asumisen tarpeita pidemmällä aikajänteellä. Tarkastelussa oli lisäksi alueen tarjoamat työllistymisen ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Työskentely tapahtui ammattilaisten ja nuorten yhteisissä työpajoissa. Työtavan tarkoituksena oli saada nuoret paremmin osaksi asuinalueiden suunnittelu- ja toteuttamisprosessia ja tällä tavalla parantaa nuorten huomioimista asuntokohteita ja -alueita suunniteltaessa ja rakennettaessa. Pilotin tavoitteena oli saada kokemuksia uudenlaisesta yhteistoiminnallisesta työtavasta. (PDF)

Lisää toimintamallista:

Nuoret arjen keskiössä – nuorten kokemuksia osallisuudesta Nuorisoasuntoliitto ry:n hankkeessa

Nuorisoasuntoliitto ry:ssä on pohdittu keinoja nuorten saamiseksi mukaan asuntojen suunnitteluun ja asuinalueiden kehittämiseen. Syntyi Nuoret arjen keskiössä – asumisen kehittämisen pilotti Espoo -hanke. Nuorisoasuntoliitto ry hankkeesta saadut kokemukset mahdollisimman kattavasti. Tällä opinnäytetyöllä pyritään selvittämään, miten nuorten osallisuus toteutui hankkeen työpajoissa nuorten oman kokemuksen mukaan. (PDF)

 

Nuorten asumiskurssin toimintamalli

Kurssin tavoitteena on parantaa nuorten asunnonsaantimahdollisuuksia, vahvistaa nuorten asumisen ja arjenhallinnan tietoja ja taitoja sekä vähentää ja ennaltaehkäistä nuorten asunnottomuutta. Mallia on helppo soveltaa erilaisiin toimintaympäristöihin sopivaksi. Kursseja voidaan järjestää monella eri tavalla paikallisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. (PDF)

Nuorisopalveluiden ja vuokranantajien yhteistyö nuoren asumisen turvaamisessa -toimintamalli

Toimintamallin tavoitteena on kehittää vuokranantajien yhteistyötä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa sellaisissa nuoren asumisen ongelmatilanteissa, joissa vuokranantajan oma ammattitaito tai resurssit eivät riitä vastaamaan nuoren tarpeeseen. Tavoitteena on löytyä aikuinen ja palvelut, jotka pystyvät vastaamaan nuoren tuen tarpeeseen kokonaisvaltaisesti. (PDF)

Pärjäämisprojekti 9.-luokkalaiselle -toimintamalli

Oppilaitoksessa tehtävä itsenäisen elämän valmennus on keino ennaltaehkäistä vaikeuksia siirryttäessä omaa asuntoon. Aineisto soveltuu sekä peruskouluikäisille, että toisella asteella opiskeleville. Mikäli tietoa jaetaan jo peruskoulun viimeisellä luokalla, tavoitetaan koko ikäluokka. Ajankohta on tärkeä, koska osa 9-luokan päättävistä nuorista muuttaa omilleen jo seuraavana kesänä toisen asteen opintojen perässä. Opetuskokonaisuus sisältää kuusi oppituntia, joissa käsitellään Asumisen ABC:n sisältöjä asumisesta ja taloudenhallinnasta sekä yhteiskunnan tukiverkkoa. (PDF)

Rästikirjeet vuokra-asumiseen

Rästikirjeiden avulla halutaan tavoittaa vuokransa maksamatta jättäneet asukkaat. Maksumuistutusten yhteydessä lähetetyt kirjeet kannustavat nuorta ottamaan yhteyttä vuokranantajaan tai asumisohjaajaan ja näin ollen ennaltaehkäisevät vuokravelan kasvamista. 1. ja 2. rästikirjeet ovat käytössä Helsingin, Espoon ja Vantaan NAL-paikallisyhdistyksissä.

1. rästikirje

2. rästikirje

 

Vertaisohjaajana verkossa -toimintamalli

Vertaisohjaajana verkossa on oppilaitoksessa järjestettävää, sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa vertaisohjaustoimintaa. Mallissa ylemmän vuosikurssin opiskelijat toimivat vertaisina alemman vuosikurssin opiskelijoille arjen sujumisen asioissa (nuorten tukipalvelut, asuminen, kodinhoito, ravitsemus, raha-asiat). Malli pohjautuu Tampereen ammattikorkeakoulun Varustamo -hankkeen luomaan vertaisohjauksen toimintamalliin.

Lisätietoja:

Vuokrarästeihin puuttumisen malli

Toimintamalli on paikkakuntakohtainen kuvaus asumisohjaajan, isännöinnin ja sosiaalityöntekijöiden yhteisestä toimintamallista asukkaan vuokravelkatilanteessa. Mallin tarkoituksena on tukea eri toimijoiden välistä yhteistyötä, antaa tietoa toimintatavoista sekä selkeyttää rooleja ja vastuualueita. (PDF)