Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Tutkimukset


NAL:n tutkimustoiminta pyrkii lisäämään nuorten asumista koskevaa tutkimustietoa sekä sen parempaa hyödyntämistä. Osana tutkimustoimintaa NAL on yhteistyössä ympäristöministeriön ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Nuoran kanssa toteuttanut valtakunnallisen kyselytutkimuksen nuorten asumisesta. Lisäksi NAL järjestää vuosittain kaikille avoimen nuorten asumisen tutkimusfoorumin, jossa esitellään ajankohtaista aiheeseen liittyvää tutkimusta. Lisätietoja tutkimuksista NAL:n kehittämispäälliköltä.

 

Asumisneuvonnan vaikutus nuorten itsenäiseen ja vakaaseen asumiseen

(PDF 632 kt)

NAL:n 25.1.2018 ilmestynyt uusin tutkimus vahvistaa, että asumisneuvonnalla ennaltaehkäistään nuorten syrjäytymistä vauhdittavia tekijöitä. Tutkimuksen mukaan NAL:n tarjoamalla asumisneuvonnalla vähennetään tuloksekkaasti mm. häätöjä ja perintään meneviä vuokravelkoja sekä tavoitetaan nuoria, jotka muuten jäisivät palvelujen ulkopuolelle. Uudessa tutkimuksessa NAL:a verrattiin kolmeen muuhun asunnontarjoajaan.

Tutkimuksen pohjalta ja sitä täydentämään on tehty myös kaksi visuaalista vaikutustarinaa.

 

Asukasosallisuus nuorisoasunnoissa 2010

(PDF 3 M)

Vuonna 2010 NAL julkaisi selvityksen asukkaiden osallisuudesta nuorisoasunnoissa. Selvitys tarkastelee asukkaiden yhteistoimintaa sekä asukkaiden vaikuttamista kiinteistöä ja asumista koskevaan päätöksentekoon.

Aineisto kerättiin työntekijä- ja asukashaastatteluilla sekä paikallisyhdistyksille lähetetyllä sähköpostikyselyllä. NAL-paikallisyhdistyksistä haastatteluihin osallistuivat Helsinki, Vantaa, Lahti ja Keski-Uusimaa. Myös muiden nuorisoasuntotoimijoiden kokemuksia koottiin haastattelemalla Nuorisosäätiön ja Oranssi Asunnot Oy:n työntekijöitä. Selvityksen lopusta löytyy kootusti asukasosallisuuteen liittyviä ideoita ja hyviä käytäntöjä.

 

Asukkaiden kokemuksia tuetusta asumisesta

Satu Väisänen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta käsitteli opinnäytetyössään NAL:n Jyväskylän paikallisyhdistyksen tuetun asumisen asukkaiden kokemuksia asumisesta. Tutkittavana olivat asukkaiden kokemukset omista arjen taidoistaan, ohjaajien roolista, tuetun asumisen merkityksestä sekä tuetulle asumiselle asetetuista tavoitteista. Tutkimus on vuodelta 2011.

 

Asunnotta aikuistuvat

Tuija Pakarinen Itä-Suomen yliopistosta tarkasteli pro gradu -tutkielmassaan nuorten asunnottomuutta Kuopiossa sosiaalityön näkökulmasta. Analysoinnin kohteena on nuoren asunnottoman profiili ja elämänkulun prosessi ennen asunnottomuutta sekä se, millaisena nuoren tilanne näyttäytyy sosiaalityön asiakirjoissa. Tutkimus on vuodelta 2011.

 

Huumoria saa käyttää – ja paljon – opas Tyttöteam-toimintaan

(PDF 10 M)

Tyttöteam-toiminta käynnistyi Porvoon nuorisoasuntojen kellarissa vuonna 1998. Vuonna 2013 Nuorisoasuntoliitto julkaisi Tyttöteam-toimintaa tutkivan ja siihen johdattelevan oppaan: Huumoria saa käyttää – ja paljon – opas Tyttöteam-toimintaan (2013).

Tämä helppokäyttöinen ja käytännönläheinen opas on tarkoitettu rohkaisemaan ja antamaan eväitä Tyttöteam-toimintaan. Se soveltuu erityisesti Tyttöteam-toiminnan ohjaamisesta kiinnostuneille. Opasta voi käyttää vasta-alkajakin, ja se valottaa hyvin ryhmätoiminnan ohjaamisen kulmakiviä. Opas tarjoaa valmiita sääntö- ja toimintaehdotuksia, mutta rohkaisee myös kuuntelemaan ryhmäläisten toiveita. Jokainen ryhmä on omanlaisensa.

Tyttöteam-toiminnan opas on syntynyt sosionomi (YAMK) Kaisa Näsmanin opinnäytetyönä. Opas koostuu käytännön ohjeista ja haastattelumateriaalista poimitusta aineistosta. Vuosien Tyttöteam-toiminnan kokemus on nyt saatavilla yksissä kansissa.

Tyttöteam-toiminta on nuorten äitien tuki- ja vertaisryhmätoimintaa, jota on vuodesta 2001 rahoittanut Raha-automaattiyhdistys. Tyttöteam-toiminnan ensimmäiseksi kummiksi lähti vuonna 2004 kansanedustaja Anni Sinnemäki.

”Äitiyden tukeminen on samalla perheiden hyvinvoinnin tukemista ja siksi mittaamattoman arvokasta.”

 

”Mä olisin oppinut kaikki asiat kantapään kautta, mutta onneks nyt mä opin ne ennen kun tarvii tipahtaa mihinkään ihan pohjalle.” Elämänhallinta tuetun asumisen jälkeen nuorten aikuisten kokemana.

Raisa Kemppainen Tampereen yliopistosta tarkasteli pro gradu -tutkielmassaan millaiseksi nuoret kokevat elämänhallintansa tuetun asumisen jälkeen ja miten tuettu asuminen on muuttanut heidän elämäänsä. Tutkimus oli osa Nuorisoasuntoliiton vuosien 2006−2008 Nuorten asumisen tukitoimien seuranta-, tutkimus- ja kehittämishanketta ja se valmistui vuonna 2009.

 

Nuorisobarometri

Nuora (Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta) julkaisee Nuorisotutkimusverkoston kanssa vuosittain Nuorisobarometrin, jolla mitataan suomalaisten 15-29 -vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri tutkii ajankohtaisia aiheita nuorten kannalta. Osa tutkimuskysymyksistä myös toistuu säännöllisesti, joka mahdollistaa pidemmän aikavälin asennemuutosten vertailun.

 

Nuorten asumisen tukitoimien arviointi Hämeenlinnassa, Tampereella ja Hyvinkäällä

Sami Kivelä Diakonia-ammattikorkeakoulusta tutki vuoden 2009 opinnäytetyössään Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistysten tuottaman tuetun asumisen vaikutusta nuoren asumisen sujumiseen, itsenäisen asumisen valmiuksien muuttumista tukisuhteen aikana sekä sitä, mitkä asumisen tukimuodot toimivat eri olosuhteissa. Selvityksen kohteena olivat Hämeenlinnan, Tampereen ja Hyvinkään paikallisyhdistykset.

 

Omaa kotia etsimässä – nuorten asuminen 2010 -tutkimus

Nuorisoasuntoliitto ry (NAL) on toteuttanut tilastollisen tutkimuksen Omaa kotia etsimässä – nuorten asuminen 2010, joka käsittelee 18–29-vuotiaiden nuorten asumista Suomessa. Tutkijana toimi Tiina Kupari (VTM, HuK), joka on perehtynyt nuorisoasumiseen ja nuorten asumiseen NAL:n palveluksessa. Tutkimus on jatkoa vuosina 1991, 1995 ja 2005 julkaistuille nuorten asumista käsitteleville tutkimuksille. Tutkimus on tehty yhteistyössä ympäristö- ja opetus- ja kulttuuriministeriön (Nuorisoasiain neuvottelukunta) kanssa.

Tutkimuksessa selvitetään nuorten asemaa asuntomarkkinoilla, nykyistä asumista ja tyytyväisyyttä siihen sekä asumiseen liittyviä suunnitelmia, tavoitteita, toiveita, asenteita ja ongelmia. Uusia teemoja tässä tutkimuksessa ovat nuorten asumiseen liittyvät ympäristöasenteet ja tuen tarve itsenäisen asumisen alkuvaiheessa.

 

Selvitys asukkaiden toiveista ja ajatuksista asumisen sisältöpalvelujen kehittämiseksi: Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP ry

Katri Niskala ja Jari Tuukkanen Mikkelin Ammattikorkeakoulusta, sosiaalialan koulutusohjelmasta ovat tehneet selvityksen Jyväskylän nuoriso- ja palveluasunnot ry:n nuorten asukkaiden näkemyksistä ja toiveista nuorisoasuntojen suhteen. Tutkimus on toteutettu kevään 2011 aikana.

Tutkimuksen tavoitteena on hyödyntää tuloksia konkreettisesti, eli vastata nuorten asukkaiden toiveisiin entistä paremmin. Toinen tavoite on myös selvittää, miten nuorten asumista voisi tulevaisuudessa paremmin tukea.

 

Siirtymä kohti aikuisuutta – Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa

Teija Lehtinen Tampereen yliopistosta käsitteli pro gradu -tutkielmassaan tuetussa asumismuodossa asuvien nuorten itsenäistymiseen vaikuttavia tekijöitä tilanteessa, jossa siirtymä aikuisuuteen on jostain syystä epäonnistunut. Tutkimus tarkastelee pääasiassa seuraavia asioita: mitkä asiat ovat muuttuneet asukkaiden elämässä tuetun asumisen aikana, mikä merkitys asumisohjaajien tuella on ollut heidän itsenäistymiseensä sekä millaiseksi he kokevat oman elämäntilanteensa tällä hetkellä. Tutkimus on vuodelta 2011.

 

Toiveet ja todellisuus – nuorten asuminen 2014 -tutkimus

Nuorisoasuntoliitto ry (NAL) on ollut mukana toteuttamassa Toiveet ja todellisuus – Nuorten asuminen 2014 -tutkimusta, joka on jatkoa vuosina 1991, 1995, 2005 ja 2010 tehdyille tutkimuksille. Tutkimus selvitettää 18–29-vuotiaiden nuorten asemaa asuntomarkkinoilla, nykyistä asumista sekä asumiseen liittyviä suunnitelmia, ongelmia ja toiveita.

Aineisto tutkimusta varten kerättiin nuorille suunnatulla valtakunnallisella puhelinkyselyllä, ja ensimmäistä kertaa tutkimus on kohdistettu myös maahanmuuttajataustaisille nuorille. Uusia teemoja ovat lisäksi nuorten asunnottomuus ja asuntomarkkinoilla koettu syrjintä, sekä yhteisöllisen asumisen herättämät ajatukset.

Tutkimuksessa selvisi, että maantieteellinen sijainti jakaa nuoria asumisen ja asumistoiveiden saralla: pääkaupunkiseutu poikkeaa selvästi muusta Suomesta ja kaupungit taajamista ja haja-asutusalueista. Tutkimusraportin lisäksi julkaisussa on kolme artikkelia, joissa käsitellään nuorten asunnottomuutta, opiskelija-asumisen tulevaisuutta sekä nuorten asumisen tukia. Julkaisu tarjoaa siis monipuolisen katsauksen nuorten asumisen ajankohtaisiin kysymyksiin ja kehityssuuntiin.

 

Vuokralla täällä – Mistä syntyvät kohtuuhintaisen vuokra-asumisen pullonkaulat tämän päivän Suomessa ja Euroopassa? Asiantuntijahaastatteluja keväällä 2013

VVO-Yhtymä Oyj tilasi vuonna 2013 Newsbrokers Oy:ltä Hiljaisen reportaasin™, jotta saataisiin objektiivista, ajantasaista ja käyttökelpoista tietoa siitä, miksi erityisesti pääkaupunkiseutua vaivaa krooninen pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista ja miten asuntopulaa voitaisiin lievittää.
Olet tässä