Onnistu asumisessa -yhteistyöesimerkit

Nuorisoasuntoliiton kolme vuotta kestävä Onnistu asumisessa -hanke  vie asumisen tukea niille nuorille, jotka eivät sitä vielä saa.  Tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä NAL:n paikallisyhdistysten ja paikallisten Ohjaamojen välillä levittämällä nuorten asumista tukevia hyviä hyviä toimintamalleja, työkäytäntöjä ja materiaaleja. Tutustu esimerkkeihin Ohjaamojen ja NAL-paikallisyhdistysten yhteistyöstä.

Päivystäminen. Paikallisyhdistyksen työntekijä päivystää Ohjaamossa esimerkiksi kerran viikossa tai kuussa. Nuori voi tulla juttelemaan asumiseen liittyvistä asioista, kuten asunnon hakemisesta, tuen tarpeesta tai muista käytännön asioista.

Asukashaastattelut Ohjaamossa. Paikallisyhdistys voi sopia asukashaastattelut Ohjaamoon. Samalla haastateltaville nuorille tulee tutuksi Ohjaamon tilat, palvelut ja työntekijät.

Asumisen infot. Paikallisyhdistyksen työntekijä pitää Ohjaamossa lyhytkestoisen asumisen infon. Infon teema voi vaihdella joka kerralla: esim. asunnon hakeminen, asuminen ja rahan käyttö, vuokralaisen oikeuden ja velvollisuudet. Infon voi myös yhdistää päivystämiseen esimerkiksi siten, että laittaa Ohjaamossa taustalle pyörimään muutaman dian päivystyksen ajaksi. Diojen suunnittelussa voit hyödyntää Asumisen ABC -kurssin kouluttajan materiaalia.

Asumiskurssit ja -koulutukset. Paikallisyhdistykset ovat vetäneet Ohjaamoissa esimerkiksi Asumisen ABC -kurssia. Kurssia voi hyvin muokata paikallisten tarpeiden mukaisesti, kuten nuorilta esiin nousseiden toiveiden pohjalta. Kurssia voivat myös vetää muut kuin paikallisyhdistyksen työntekijät, sillä materiaali on helposti lähestyttävää. Paikallisyhdistys voi tarvittaessa järjestää ammattilaisillekouluttajakoulutuksen. Asumisen ABC -materiaalin löydät helpoiten täältä ja kouluttajan osion täältä.

Asumisen puheeksi otto -koulutus ammattilaisille. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia, kuten Ohjaamon työntekijöitä, sosiaalityöntekijöitä ja koulukuraattoreita, asuminen puheeksi ottamisessa, kun he tapaavat nuoren ensimmäistä kertaa. Asumisen ongelmiin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa, kun kaikki ammattilaiset ottavat asian puheeksi. On myös tärkeää, että nuorten asumisen tilannetta seurataan, sillä tilanne voi muuttua nopeastikin. Lue lisää asumisen puheeksi ottamisesta Olisinpa kotona -oppaan luvusta 3.1.

Verkostotapaamiset. Paikallisyhdistys ja Ohjaamo kutsuvat säännöllisesti koolle alueen nuorten asumisen parissa työskenteleviä ammattilaisia. Tapaamisissa jaetaan tietoa nuorten asunnottomuudesta, asumisneuvonnasta ja sovitaan monialaisesta yhteistyöstä ja vastuista. Lisäksi voidaan sopia asuttamisen ja asukasvalinnan hyvistä käytännöistä, tarjota tietoa alueen vuokranantajista sekä kehittää palveluohjausta. Tapaamiseen kannattaa kutsua laajasti väkeä, esimerkiksi eri vuokranantajia, sosiaalityöntekijöitä, Ohjaamon työntekijöitä ja muita palveluntarjoajia.

Materiaalin jakaminen. NAL:n tuottama materiaali on saanut paljon positiivista palautetta Ohjaamoiden työntekijöiltä. Tarjotkaa niin nuorille kuin ammattilaisille suunnattua materiaalia yhteistyökumppaneillenne!

Asumisvarikko on helposti lähestyttävää, matalan kynnyksen asumisneuvontaa alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille. Paikallisyhdistyksen työntekijä päivystää oppilaitoksessa taukojen aikana asumisvarikon asumisneuvonta-pisteellä, johon opiskelijoiden on mahdollisuus tulla juttelemaan ja kyselemään itsenäistymiseen ja asumiseen liittyvistä asioista. Asumisneuvonnalla tavoitellaan nuorten asunnonhakutaitojen ja asumistietouden vahvistumista sekä itsenäisen asumisen sujumista. Lisäksi toimivalla asumisneuvonnalla voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä nuorten asunnottomuutta tai muita asumiseen liittyviä ongelmatilanteita.

Oppilaitoskiertue. Kiertueen oppilaitoksiin voi tehdä yhdessä Ohjaamon ja muiden toimijoiden kanssa. Kouluissa voi pitää lyhyitä esityksiä tai luentoja asumisen asioista. Luennot voi myös jakaa eri kohderyhmille, kuten ensi kertaa omaan kotiin muuttaville ja itsenäisesti jo asuville.

Iltatilaisuus vanhemmille. Vanhemmille suunnatun tilaisuuden tavoitteena on tukea ja antaa tietoa vanhemmille niistä asumisen ja talouden asioista, joita nuoren kanssa olisi hyvä käydä läpi ennen hänen itsenäistymistään kotoa. Illan tavoitteena on myös jakaa tietoa paikallisista nuorten palveluista, tuista ja antaa vinkkejä siitä, kehen voi olla yhteydessä, jos vaikeita tilanteita ilmenee. Tilaisuuden voi järjestää yhteistyössä Ohjaamon kanssa.

Jalkautuva asumisneuvonta. Paikallisyhdistyksen asumisneuvoja jalkautuu etsivien nuorisotyöntekijöiden mukana julkisille paikoille (kauppakeskukset, kadut ja asemat). Tällöin on mahdollisuus tavata asunnon tarpeessa olevia nuoria tai ensimmäistä kertaa pois kotoa muuttavia nuoria, ennaltaehkäisevä työote. Yhteistyössä voi olla mukana muita järjestöjä. Jalkautuvan asumisneuvonnan voi toteuttaa myös esimerkiksi kaupungin asumisneuvojien kanssa pop up -asumisneuvontana.

Rahaklubi. Ryhmätoimintaa nuorille. Tavoitteena parantaa osallistujien rahataitoja, kannustaa säästämiseen ja saada tietoa sijoittamisesta. Tärkeänä näkökulmana asumiseen liittyvä taloudenhallinta ja vuokranmaksuvaikeuksien ennaltaehkäisy. Jokaisella osallistujalla mahdollisuus laatia taloussuunnitelma ja konkreettiset, realistiset tavoitteet: veloista selviytyminen, oman taloudenhallinnan kehittäminen, säästämisen ja sijoittamisen aloittaminen. Jokainen voi itse määritellä kuinka henkilökohtaisella tasolla haluaa asioita käsitellä.

Huoli-ilmoitus. Kaupungin vuokranantajien asumisneuvoja saa tiedon nuorten vuokrarästeistä ja häiriöistä. Asumisneuvoja tavoittelee nuorta ja pyytää tältä luvan yhteystietojen luovuttamiseen etsivälle nuorisotyöntekijälle. Etsivä nuorisotyöntekijä ottaa yhteyttä nuoreen ja kartoittaa tuen tarpeen, ohjaa palveluihin ja kulkee niissä rinnalla.

Tuunaa kotisi” –tapahtuma. Ohjaamo ja paikallisyhdistys järjestävät yhteistyössä kierrätystapahtuman. Vanhoja kodinvälineitä yms. kerätään ja jaetaan nuorille tapahtumapaikalla (esim. Ohjaamossa). Mukaan tapahtumaan voi kutsua sisustusopiskelijan, joka suunnittelee nuoren asunnon sisustuksen uudelleen tai antaa sisustusvinkkejä.

Chat-palvelu tai ohjauksen verkkopalvelu. Paikallisesti chat-palvelu on tällä hetkellä toiminnassa esim. Tampereen ja Espoon Ohjaamoissa. Chat mahdollistaa nuoren ja Ohjaamon työntekijän välisen suoran yhteydenpidon, ja se mahdollistaa erilaisen ohjauksen ja neuvonnan. Chatissa on myös mahdollista järjestää nuorten toiveiden mukaan erilaisia teemapäiviä, esimerkiksi asumisesta. Tällöin chatissa keskusteluun osallistuu paikallisyhdistyksen työntekijä.

Vuokranantajamessut. Ohjaamossa järjestettävä tilaisuus, johon kutsutaan paikan päälle vuokranantajia ja nuoria. Vuokranantajat voivat esitellä nuorille asuntojaan ja toimintaansa. Nuori voi puolestaan hakea asuntoa paikan päällä esimerkiksi tietokoneella tai puhelimella.

Varuskuntavierailu. Paikallisyhdistys voi vierailla varuskunnassa varusmiestoimikunta-päivillä. Siellä on esimerkiksi mahdollista pitää esitelmiä tai oppitunteja asumisen asioista sekä pystyttää oma esittelypiste. Tilaisuus ja tilaisuuden luonne vaihtelevat varuskunnan mukaan. Yhteistyön tavoitteena on jakaa asumisen ja itsenäistymisen tietoa kotiutumassa oleville varusmiehille sekä herätellä heitä selvittämään asumiseen ja talouteen liittyviä asioitaan ennen palveluksen päättymistä. Yhteistyöhön liittyviä tärkeimpiä huomioita löytyy toimintamallien koontioppaasta sivulta 20. Varusmiehille voi myös jakaa TJ50-esitettä.

Asunnottomien yön aikainen kampanjointi. Asunnottomien yöhön liittyen eri paikkakunnilla voidaan järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia yhteistyössä Ohjaamon kanssa. Jos resurssit eivät riitä tapahtuman järjestämiseen, paikallisyhdistys ja Ohjaamo voivat osallistua liiton viestintäkampanjointiin sosiaalisessa mediassa.

Muut tapahtumat. Yhteiset tilaisuudet Ohjaamon kanssa alueen tarpeiden mukaan.

 

Lisää Ohjaamo-yhteistyöhön sovellettavia toimintamalleja löydät osoitteesta: http://www.nal.fi/materiaalit/toimintamallit/.

Asumisen info Ohjaamoille -webinaari 22.11.2017:

Nuorisoasuntoliiton, Oulunseudun nuorisoasuntoyhdistyksen ja Kohtaamo-hankkeen järjestämä webinaari Ohjaamoissa työskenteleville.

Webinaarin esitykset:

NAL:n ja Osnan esitys
Case Vantaan Ohjaamo